You're the Worst - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 1/14/2020 5:56 AM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 10 (129,901 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 4 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 4 کاربر
 • تعداد دانلود: 81
دانلود زیرنویس فارسی You're the Worst - First Season فصل اول دانلود زیرنویس You're the Worst - First Season فصل اول زیرنویس فارسی You're the Worst - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی You're the Worst - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس You're the Worst - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم You're the Worst - First Season فصل اول