The Walking Dead - Tenth Season فصل دهم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 10/9/2019 5:52 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 1 (17,668 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 1,143
دانلود زیرنویس فارسی The Walking Dead - Tenth Season فصل دهم دانلود زیرنویس The Walking Dead - Tenth Season فصل دهم زیرنویس فارسی The Walking Dead - Tenth Season فصل دهم دانلود زیرنویس فارسی The Walking Dead - Tenth Season فصل دهم با لینک مستقیم زیرنویس The Walking Dead - Tenth Season فصل دهم دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Walking Dead - Tenth Season فصل دهم