دانلود زیر نویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영)

Poster

زیر نویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영)

  • سال ساخت : 2006
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E134.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E133.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E132.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E131.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E130.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E129.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E128.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E127.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E126.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E125.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E123.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E122.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E121.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E119.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E118.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E117.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E115.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E114.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E113.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E071.KOR.HDTV.XViD   omid1115
زیرنویس از : OMID1115 www.gem-moviez.xyz وبسایت ما : جم موویز 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E070.KOR.HDTV.XViD   omid1115
برای درخواست زیرنویس های دیگر از طریق وب سایت ما اقدام نمایید آدرس وبسایت ما : www.gem-moviez.xyz زیرنویس از : OMID1115 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E111.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E110.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E109.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E066.KOR.HDTV.XViD   omid1115
جهت درخواست زیرنویس های دیگر به ایمیل من پیام بدید omidahmadi1115@gmail.com  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E067.KOR.HDTV.XViD   omid1115
برای سفارش ترجمه های دیگر به جیمیل زیر پیام دهید @omidahmadi1115@gmail.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E107.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E106.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E105.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E103.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E102.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E101.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E099.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E098.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E097.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E096.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E095.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E094.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E093.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E091.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E092.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E090.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E089.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E088.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E087.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E086.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E085.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►►Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E084.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E083.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E082.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E081.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E079.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E078.KOR.HDTV.XViD   SubMatrix
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E065.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E064.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E063.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E062.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E061.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E060.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E059.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E058.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E057.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E056.KOR.HDTV.XViD[forum-irani.com]   forum-irani
forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E055.KOR.HDTV.XViD[forum-irani.com]   forum-irani
forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E054.KOR.HDTV.XViD[forum-irani.com]   forum-irani
forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E053.KOR.HDTV.XViD[forum-irani.com]   forum-irani
forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E052.KOR.HDTV.XViD   forum-irani
forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E051.KOR.HDTV.XViD   forum-irani
forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E053.KOR.HDTV.XViD.fa   rza_fyz
Tlgrm : @rza_fyz قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن رو فقط مینویسم از این قسمت به بعد اون قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن ، اینان 54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/64/65/68/69/72/73/76/77/80/96/100/104/108/112/116/120/121/124/128/133/134 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E048.KOR.HDTV.XViD   Sami2015
www.forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E047.KOR.HDTV.XViD   Sami2015
www.forum-irani.com 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E052.KOR.HDTV.XViD   Sami2015
SaMi || KoreanFa.In 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E051.KOR.HDTV.XViD   Sami2015
SaMi || KoreanFa.In 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E050.KOR.HDTV.XViD.fa   rza_fyz
Tlgrm : @rza_fyz قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن رو فقط مینویسم از این قسمت به بعد اون قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن ، اینان 53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/64/65/68/69/72/73/76/77/80/96/100/104/108/112/116/120/121/124/128/133/134  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E049.KOR.HDTV.XViD.fa   rza_fyz
Tlgrm : @rza_fyz قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن رو فقط مینویسم از این قسمت به بعد اون قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن ، اینان 50/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/64/65/68/69/72/73/76/77/80/96/100/104/108/112/116/120/121/124/128/133/134 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E046.KOR.HDTV.XViD.fa   rza_fyz
Tlgrm : @rza_fyz  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E045.KOR.HDTV.XViD.fa   rza_fyz
Tlgrm : @rza_fyz 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E044.KOR.HDTV.XViD.fa   rza_fyz
Tlgrm : @rza_fyz  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E043.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E042.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E040.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E039.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E038.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E037.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E036.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E035.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E034.KOR.HDTV.XViD   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E033.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E032.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E031.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E030.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E029.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk  
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E041.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E028.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E027.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E026.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E025.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E024.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E023.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E022.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E021.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E020.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E019.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E018.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E017.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E016.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E015.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E014.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E013.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E012.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E011.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E010.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E009.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E008.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E007.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E006.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E005.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E004.KOR.HDTV.XViD 1   Rahpooyan
www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E003.KOR.HDTV.XViD 1   alibaba1111
www.forum-irani.tk از اینجا ادامه شو دانلود کنین 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E002.KOR.HDTV.XViD 1   alibaba1111
من فقط اپلود کردم برای دانلود ادامه ی قسمتها به سایت زیر www.forum-irani.tkمراجعه کنین 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E001.KOR.HDTV.XViD 1   alibaba1111
برای دانلود قسمت های بعدی به سایت زیر مراجعه فرمایید من فقط اپلود کردم www.forum-irani.tk 
Farsi/Persian DAE.JO.YOUNG.E001.KOR.HDTV.XViD 1   jojein
انجمن ایرانی مترجم می پذیرد و کارای ترجمه شما رو انجام میدهد ما می خواهیم بهترین باشیم 
دانلود زیرنویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) دانلود زیرنویس The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) زیرنویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) دانلود زیرنویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) با لینک مستقیم زیرنویس The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) دانلود زیرنویس فارسی فیلم The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영)