دانلود زیر نویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스)

Poster

زیر نویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스)

  • سال ساخت : 2018
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian Cross-All-Episodes.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان www.sunflowermag.ir کانال مجله: @sunflowermag 
Farsi/Persian Cross.Episode16.END.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross - All Episode   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross Episode 16   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross-full-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Cross.E16.END-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 15   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.Episode15.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.E15-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode14.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross Episode 14   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross Episode 13   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode13.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode12.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و فرزانه 
Farsi/Persian Cross Episode 12   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode11.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross Episode 11   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode10.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross Episode 10   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 09   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.Episode09.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 08   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.Episode08.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode07.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross Episode 07   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.Episode06.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 05   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.Episode05.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم:سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Cross.Episode04.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده 
Farsi/Persian Cross Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 03   Persian Dream Team
Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode03.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.Episode02.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده 
Farsi/Persian Cross Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 01   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode01.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
دانلود زیرنویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스) دانلود زیرنویس Cross (Keuroseu / 크로스) زیرنویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스) دانلود زیرنویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스) با لینک مستقیم زیرنویس Cross (Keuroseu / 크로스) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Cross (Keuroseu / 크로스)