دانلود زیر نویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈)

Poster

زیر نویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈)

  • سال ساخت : 2019
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E31-E32-WwW.iDRAMA.iR   kore_sub
آی دراما WwW.iDRAMA.iR  
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E31-E32-190502-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استـار درامـا🌟 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E29-E30-190501-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استـار درامـا🌟 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E29-E30-WwW.iDRAMA.iR   kore_sub
آی دراما WwW.iDRAMA.iR 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E27-E28-WwW.iDRAMA.iR   kore_sub
آی دراما WwW.iDRAMA.iR 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E25-E26-WwW.iDRAMA.iR   kore_sub
آی دراما WwW.iDRAMA.iR 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E23-E24-WwW.iDRAMA.iR   kore_sub
تیم ترجمه آی دراما 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E27-E28-190425-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استـار درامـا🌟 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E25-E26.190424-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استـار درامـا🌟 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E23-E24.190418-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استـار درامـا🌟 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E21-E22.190417-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استـار درامـا🌟 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E19-E20.190416-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استـار درامـا🌟 
Farsi/Persian 빅이슈-Big-Issue.E19-E20.190411-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه آی دراما❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈-Big-Issue.E17-E18.190410-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه آی دراما❤️ 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E17-E18.190415-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استـار درامـا🌟 
Farsi/Persian 빅이슈-Big-Issue.E15-E16.190327-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه آی دراما❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈-Big-Issue.E13-E14.190327-NEXT-VIU   kore_sub
❤️هماهنگ با نسخه وبسایت آی دراما❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈-Big-Issue.E11-E12.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه آی دراما❤️  
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E15-E16.1190414-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E13-E14.190413-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E09-E10.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه آی دراما❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E09-E10.IDRAMA Ver   kore_sub
❤️تیم ترجمه آی دراما❤️ 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E11-E12.190412-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이-슈-Big-Issue.E09-E10.190308-StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈-Big.Issue.E07-E08.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian Big.Issue.E07-E08.Kormov Version   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E07-E08.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E05-E06.Kormov Version   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E05-E06.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈-Big.Issue.E05-E06.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈-Big.Issue.E03-E04.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E03-E04.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E03-E04   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈-Big.Issue.E01-E02.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E01-E02.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E01-E02.Kormov Version   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
دانلود زیرنویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) دانلود زیرنویس Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) زیرنویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) دانلود زیرنویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) با لینک مستقیم زیرنویس Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Big Issue (Bigishoo / 빅이슈)