Batwoman - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 2/14/2020 12:14 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 1 (22,737 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 127
دانلود زیرنویس فارسی Batwoman - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Batwoman - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Batwoman - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Batwoman - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Batwoman - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Batwoman - First Season فصل اول