دانلود زیر نویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구)

Poster

زیر نویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구)

  • سال ساخت : 2018
English Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
English Encounter.E14.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E13.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English 남자친구ㅡEncounter.E14.190117-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "It’s Your First Love Too". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:01/02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E14.190117-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "It’s Your First Love Too". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:01/02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English Encounter.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구ㅡEncounter.E13.190116-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "I Can No Longer Live Without You". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:59/01:08:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E13.190116-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "I Can No Longer Live Without You". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:59/01:08:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English Encounter.E12.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.12[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구.Encounter.E12-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구ㅡEncounter.E12.190110-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "I Cherish You Very Much". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:47/48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E12.190110-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "I Cherish You Very Much". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:47/48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English Encounter.E11.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E09-11[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09-11[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구.Encounter.E11-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구ㅡEncounter.E11.190109-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "My Heart Is Full of You". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:27/28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : Fixed the timing, I'm so sorry I think I accidentally retimed the whole episode except for the intro. Please do redownload again. 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E11.190109-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "My Heart Is Full of You". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:27/28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : Fixed the timing, I'm so sorry I think I accidentally retimed the whole episode except for the intro. Please do redownload again. 
English Encounter.E09.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E08.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E07.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E06.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E05.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E04.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E03.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E02.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E01.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E10.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version for 1080p web-dl - Korea4dl 
English 남자친구.Encounter.E09-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E10-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Encounter.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구ㅡEncounter.E10.190103-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "It Proves That I Was the First to like You". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E10.190103-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "It Proves That I Was the First to like You". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English Encounter.E09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구ㅡEncounter.E09.190102-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "Don’t Be Afraid". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E09.190102-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "Don’t Be Afraid". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English Encounter.E07-08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-08[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구.Encounter.E08-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ 
English 남자친구ㅡEncounter.E08.181220-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "Party Must Go On". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:03/04 Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E08.181220-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "Party Must Go On". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:03/04 Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구.Encounter.E07-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구ㅡEncounter.E07.181219-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "Sudden Personnel Appointment". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E07.181219-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "Sudden Personnel Appointment". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구.Encounter.E06-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Encounter.E04-06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04-06[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구ㅡEncounter.E06.181213-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "It’s Already Spring for Us". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:19/20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E06.181213-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "It’s Already Spring for Us". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:19/20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구.Encounter.E05-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구ㅡEncounter.E05.181212-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "I’m Good at Holding Back". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:25. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E05.181212-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "I’m Good at Holding Back". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:25. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English Encounter.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구.Encounter.E04-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구ㅡEncounter.E04.181206-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "That’s Why I’m Trying to Stop". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E04.181206-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "That’s Why I’m Trying to Stop". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구.Encounter.E03-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Encounter.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구ㅡEncounter.E03.181205-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "Yearning". Synced for NEXT. Runtime : 01:03:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E03.181205-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "Yearning". Synced for NEXT. Runtime : 01:03:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구-Encounter.E01.181128.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-2 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E02.181129.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-2 | Fixed common errors. 
English 남자친구.Encounter.E02-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Encounter.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]VIU 
English 남자친구ㅡEncounter.E02.181129-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "We Sincerely Welcome You". Synced for NEXT. Runtime : 01:10:07/08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E02.181129-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "We Sincerely Welcome You". Synced for NEXT. Runtime : 01:10:07/08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구.Encounter.E01-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Encounter.E01-[KoreanDramaX.in]   Kira707
Synced to KoreanDramax.in RAW - Download Links: http://koreandramax.in/k-drama/encounter-2018/ 
English 남자친구ㅡEncounter.E01.181128-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "Enchanted". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:03. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 남자친구ㅡBoyfriend.E01.181128-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "Enchanted". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:03. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
دانلود زیرنویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) دانلود زیرنویس The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) زیرنویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) دانلود زیرنویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) با لینک مستقیم زیرنویس The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구)