Capital in the Twenty-First Century مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/2/2020 7:00 AM   1 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 1 (44,549 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 39
دانلود زیرنویس انگلیسی Capital in the Twenty-First Century دانلود زیرنویس Capital in the Twenty-First Century زیرنویس انگلیسی Capital in the Twenty-First Century دانلود زیرنویس انگلیسی Capital in the Twenty-First Century با لینک مستقیم زیرنویس Capital in the Twenty-First Century دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Capital in the Twenty-First Century