The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 5/22/2020 9:29 PM   12 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (21,823 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 87
دانلود زیرنویس فارسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) دانلود زیرنویس The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) زیرنویس فارسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) دانلود زیرنویس فارسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) با لینک مستقیم زیرنویس The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) دانلود زیرنویس فارسی فیلم The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)